عقد استصناع در حقوق ایران

عقد استصناع در حقوق ایران

عقد استصناع در حقوق ایران

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

مریم احمدی فالحی

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد متعهد می‌شود تا در مقابل مبلغی معین، اموال منقول یا نامنقول معینی، بسازد (از جمله تولید، تبدیل، تغییر). این عقد می‌تواند شامل اموال مادی یا غیرمادی (مانند طرحی صنعتی یا اختراع)، شود که با مشخصات مورد تقاضا و تعهد به تحویل در دوره‌های زمانی معین به طرف دیگر همراه است.

اوصاف عقد استصناع

ویژگی‌های این عقد در دستورالعمل اجرایی عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین، مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 1390 است که در ذیل به آن می‌پردازیم:

  1. این عقد در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 آمده است؛ لذا عقدی معین است.

  2. اثر اصلی این عقد ایجاد تعهد است بنابراین عقدی عهدی است.

  3. موضوع این عقد تعهد به ساخت کالایی در آینده است که در زمان حال موجود نیست.

  4. برای اینکه این عقد غرری نشود باید مورد استصناع از لحاظ نوع، وصف و اندازه مشخص شود.

  5. تعیین مدت در این عقد از ارکان اصلی به حساب می‌آید و اگر مشخص نشود عقد باطل است.

  6. طرف دیگر عقد که سفارش یک کالا را داده است هنگام تحویل کالا مالک آن می‌شود و قبل از آن تنها در حکم یک طلبکار است

  7. در عقد استصناع حق حبس وجود ندارد زیرا عقدی موجل است و کالایی در زمان حال موجود نیست بلکه باید در آینده ایجاد شود.

انحلال عقد استصناع

عقد استصناع عقدی لازم است. (اصل لزوم قراردادها ماده 219 ق.م) در صورتی که صانع (کسی که تعهد به ساخت و تولید داده است) دچار فوت، جنون یا سفه شود باید قواعد اجاره اشخاص در قانون مدنی را بر این عقد حاکم نمود یعنی اگر انجام عمل قائم به عمل شخص باشد، به واسطه فوت، جنون و سفه صانع، قرارداد باطل می‌شود. اگر شخص دیگری بتواند عمل را به اتمام برساند عقد باقی می‌ماند و تعهد به وراث می‌رسد و آنها مکلف به اتمام عمل هستند و باید شخصی را برای این کار برگزینند زیرا این عقد، اذنی نیست. همچنین اگر صانع شخصی حقوقی (مثلا یک شرکت ساختمانی) باشد در صورت انحلال، تا زمانی که تصفیه خاتمه نیافته است، عقد به قوت خود باقی است زیرا شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه عملیات تصفیه پابرجاست.

همه خیارات به جز خیاراتی که مختص عقد بیع است(حیوان، مجلس، تأخیر ثمن) در این عقد راه دارد.

مقالات دیگر :

اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما