خدمات حقوقی و قراردادی

Legal Contract Advisor

خدمات حقوقی و قراردادی

خدمات پیش از انعقاد قرارداد

خدمات موضوع این بخش از پایان مرحله‌ی امکان‌‌‌سنجی ‌‌- درصورت وجود – آغاز می‌‌‌شود و کلیه‌ی مراحل امکان‌سنجی حقوقی و قراردادی را تا تهیه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد شامل می‌‌‌شود. این خدمات ازجمله (ولی نه محدود) به موارد ذیل خواهد بود:

 

تحلیل محدودیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های مندرج در مطالعات امکان‌‌‌سنجی

در این مرحله موسسه، قابلیت عملیاتی‌‌‌نمودن مطالعات امکا‌‌‌ن‌‌‌سنجی را براساس مقررات حقوقی جاری مورد بررسی قرار می‌‌‌دهد؛ به‌عنوان نمونه، اگر مطالعات امکان‌سنجی بر محور سرمایه‌‌‌گذاری مشترک در بخش‌‌‌های اقتصادی انحصاری دولتی در ایران استوار باشد، پیاده‌‌‌نمودن استراتژی مذکور با موانع حقوقی مواجه خواهدبود.

همچنین در مواردی خریدار ایرانی تامین مالی مورد نظر خود را از طریق اعتبار اسنادی فاینانس و از کشورهایی دنبال می‌‌‌نماید که میان دولت مربوطه و دولت ایران، توافق‌نامه‌ی «خطوط اعتباری» منعقد نشده‌‌‌است.

درصورت وجود هرگونه مانع حقوقی بر سر راه اجرایی‌‌‌کردن مطالعات امکان‌‌‌سنجی، راهکارهای جایگزین پیشنهاد خواهدشد.

استخراج محورهای اصلی قراردادی پروژه براساس مطالعات امکان‌سنجی

پس از بررسی و رفع موانع حقوقی مطالعات امکان‌سنجی، بررسی محورهای اصلی قرارداد، آغاز خواهدشد. این‌‌‌ محورها، مشخصا عبارتند از

الف- موضوع قرارداد و حجم فعالیت‌‌‌ها

ب- مبلغ قرارداد

ج- نحوه‌ی پرداخت

د- مسوولیت‌‌‌ها ‌‌

در پایان این مرحله حداقل شرایط حقوقی مورد نیاز که خطوط قرمز مذاکرات قراردادی را تعیین می‌‌‌نماید، روشن خواهدشد.

خدمات حقوقی و قراردادی

انتخاب بهترین نوع رابطه‌ی قراردادی طبق مطالعات امکان‌‌‌سنجی

این امکان همواره فراهم است که یک رابطه‌ی تجاری در قالب‌های حقوقی متفاوتی سامان یابد. در همین چارچوب، موسسه، قالب‌‌‌های معمول و مورد استفاده در رابطه‌ی تجاری مذکور را به همراه معرفی و توضیح منافع و محدودیت‌‌‌های هریک از این قالب‌ها، تنظیم و بهترین قالب حقوقی را پیشنهاد می‌نماید.

به‌‌‌عنوان نمونه، انجام مشترک پروژه‌‌‌های صنعتی و یا تجاری ممکن است در قالب «سـرمایه‌‌‌گذاری مشترک»، «قراردادهای کنسرسیوم»، «قراردادهای تامین مالی» و نظایر آ‌‌‌ن‌‌‌ها سامان یابد. همچنین فروش محصولات خارجی ممکن است در قالب قرارداد «توزیع کالا» و یا «نمایندگی» انجام شود. بدیهی است برحسب شرایط حاکم بر پروژه، نوع رابطه‌ی حقوقی نیز متفاوت خواهدبود.

انجام مذاکرات قراردادی

پس از طی مراحل سه‌‌‌گانه‌ی مذکور در فوق، مذاکرات میان طرفین آغاز خواهدشد. این مذاکرات عمدتا دو فاز اصلی را در بر می‌‌‌گیرد؛ نخست مرحله‌ي طرح دیدگاه‌‌‌های طرفین که به انعقاد ‌‌ Minutes of Meetingها می‌‌‌انجامد و دیگر توافق بر سر شرایط مورد قبول طرفین برای طراحی و انعقاد ‌‌قرارداد که عموما ‌‌با انعقاد Memorandum of ‌‌Understanding (M.O.U) پایان می‌‌‌یابد.

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی داخلی ‌‌طرف قرارداد با استفاده از وکلا و مشاوران محلی

پس از پایان مذاکرات اولیه و در راستای انطباق شرایط قرارداد با قوانین و مقررات حاکم بر آن، موسسه نسبت به اخذ نظریه‌ی مشورتی حقوقی از وکلا و مشاوران محلی در کشور متبوع طرف قرارداد اقدام می‌‌‌نماید. این مذاکرات از حیث طراحی شروط قراردادی و میزان اعتبار آن‌‌‌ها دارای اهمیت است؛

به‌طور مثال شرطی که انتقال مالکیت موضوع قرارداد را پیش از تحویل آن مجاز ‌‌می‌‌‌دارد در روابط قراردادی با تجار آلمانی فاقد اعتبار خواهدبود.

خدمات حقوقی و قراردادی

مطالعه‌ی قوانین و رویه‌‌‌های تجاری بین‌‌‌المللی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی

گذشته از قوانین داخلی حاکم بر رابطه‌ی قراردادی، عرف‌‌‌ها و رویه‌‌‌های تجاری بین‌‌‌المللی نیز بر قرارداد حاکم است؛ آگاهی از این مقررات به‌ویژه از آن‌جهت که طرف‌‌‌های خارجی نوعا به آن‌‌‌ها استناد می‌‌‌نمایند از اهمیت وافری برخوردار است. این عرف‌‌‌ها معمولا در نزد مراجع داوری در مقایسه با قوانین داخلی، از اهمیت بیش‌‌‌تری برخوردارند؛

به‌عنوان نمونه، هرچند در قوانین داخلی ایران عدم اعلام بلافاصله‌ی ‌نقص در کالا حق فسخ خریدار را ساقط نمی‌‌‌نماید، به‌موجب مقررات بین‌‌‌المللی، نه‌تنها خریدار موظف است عیب کالا را بلافاصله به فروشنده اطلاع دهد، بلکه وجود عیب، نوعا فروشنده را تنها موظف به پرداخت خسارت – و نه جایگزینی کالا- می‌‌‌نماید.

تهیه و ارائه‌ی نسخه‌ی ‌‌اولیه‌ی ‌‌قرارداد

پس از طی مراحل شش‌‌‌گانه‌ی مذکور، موسسه، نسبت به تهیه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی ‌‌قرارداد اقدام می‌‌‌نماید؛ متن مذکور در راستای تحقق مطالعات امکان‌سنجی با رعایت شرایط مدنظر موکل و براساس مقررات حقوق داخلی و بین‌‌‌المللی تنظیم می‌‌‌گردد.

در این مرحله نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد، از حیث حقوقی قابل مذاکره ‌‌و ‌‌اتکا خواهدبود.

خدمات حقوقی و قراردادی
خدمات حقوقی و قراردادی

خدمات قراردادی

خدمات حقوقی و قراردادی

تهیه‌ی چک لیست قراردادی

در مواردی، شروط قراردادی چنان مفصل و پیچیده ‌‌است که کارگزاران شرکت جز در رده‌های عالی به آن‌ها آگاهی ندارند. این امر، گاه به قبول مسوولیت‌‌های زائد و گاه نادیده‌گرفتن حقوق شرکت منجر می‌‌شود. در این چارچوب، کارکرد چک‌‌لیست های قراردادی، ارائه‌ی دیدی جامع به مدیران هر واحد درمورد شرایط حاکم بر قرارداد است.

تهیه تحلیل ریسک قرارداد

از آن‌جا که هر قراردادی محصول مذاکرات میان طرفین است، لذا وجود درصدی از ریسک در هر رابطه‌ی قراردادی طبیعی است؛ با این حال ضرورت دارد ریسک موجود به‌نحو منطقی مدیریت شود؛ این امر از طریق گزارش تحلیل ریسک قرارداد به‌عمل می‌‌آید تا مدیران از ریسک‌‌های موجود در زمان انعقاد قرارداد آگاه باشند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نیز از خدمات منحصر به‌فرد موسسه است و راه‌‌کارهای لازم را در مواجهه با ریسک‌‌های بالفعل ارائه می‌‌دهد. این راه‌‌کارها، بعد از بررسی شرایط مالی و فنی پیشنهاد می‌‌شود.

مدیریت تغییرات و اصلاحات

در راستای انجام فعالیت‌‌های تجاری، گاه تغییرات و اصلاحات قرارداد، ضرورت دارد. این تغییرات با توجه به شرایط قرارداد و شرایط حاکم بر پروژه، طراحی و پیشنهاد می‌‌شود.

مدیریت ادعاها

مدیریت ادعاها، نوعا ادعاهایی را در بر می‌‌گیرد که دارای ماهیت مالی هستند. ضرورت دارد پلان مدیریت ادعاها به‌گونه‌‌ای تنظیم گردد که از تحمیل بار مالی جلوگیری شود و تخلفات قراردادی که منجر به ورود خسارت گردیده‌‌است، جبران شود.

خدمات حقوقی و قراردادی

تنظیم انواع قراردادها

تنظیم قراردادهای داخلی و بین‌‌المللی از مرحله‌ی ارائه‌ی ‌‌نسخه‌ی ‌‌اولیه‌ی ‌‌قرارداد و تا مرحله‌ی تنظیم آخرین نسخه‌‌ی ‌قرارداد که برای امضاء طرفین آماده می‌‌شود، از وظایف موسسه است. سرفصل‌‌های اصلی در این قسمت ازجمله (ولی نه محدود) ‌‌به موارد ذیل می‌‌باشد:

قراردادهای صنعتی

قراردادهای صنعتی عموما در راه‌‌اندازی پروژه‌‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌‌گیرند و گونه‌‌های متنوعی را – از قراردادهای ساده‌ی صنعتی تا قراردادهای کلید در دست – ‌‌شامل می‌‌شوند؛ این دسته از قراردادها از جمله شامل موارد ذیل خواهد بود:

قراردادهای صنعتی

 

قراردادهای سرمایه‌گذاری

از قراردادهای سرمایه‌‌گذاری به‌صورت مستقل و یا در راستای همکاری‌‌های صنعتی و تجاری طولانی‌‌مدت استفاده می‌‌شود؛ این قراردادها انواع مختلفی دارند که در ذیل به پاره‌‌ای از آن‌‌ها اشاره می‌‌شود:

 

قراردادهای سرمایه‌گذاری
قراردادهای سرمایه‌گذاری

قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری، عمدتا در عرصه‌ی دادوستدهای بین‌‌المللی مورد استفاده‌ی تجار قرار می‌‌گیرد؛ عمده‌ی انواع این قراردادها عبارتند از:

قراردادهای تجاری
قراردادهای تجاری

قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی (ppp)

قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی، یک قرارداد بلند مدت میان بخش خصوصی و نهاد دولتی برای فراهم آوردن خدمات و سرمایه عمومی است.  اجرای پروژه که شامل طراحی، ساخت، تامین مالی، عملیات و تعمیر و نگهداری است به بخش خصوصی واگذار می شود.

سوابق اجرایی موسسه در خصوص قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی:

  • شرکت بهین اندیش برزین: شرکتی فعال در زمینه برق حرارتی و احداث نیروگاه به روش BOO در استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

پروژه ای به روش EPCF در جریان بوده که کارفرما 70% صورت وضعیت­های پیمانکار را پرداخت نکرده و پرداخت آن را موکول به تحویل موقت پروژه نموده بود. موسسه حقوقی فرصت به عنوتن مشاور شرکت مذکور مدل قرارداد مذکور را به قرراداد مشارکت عمومی- خصوصی تبدیل نمود به این ترتیب که 30% آورده کارفرما و 70% آورده پیمانکار به عنوان دارایی­های در حال شکل گیری معرفی گردید که به همین دلیل معاف از مالیات و کسورات تامین اجتماعی و مالیات ارزش افزوده گردید.

  • شرکت مهندسی توسعه گاز: شرکتی فعال در زمینه خطوط انتقال گاز

تغییر مدل قراردادهای پیمانکاری پروژه­های خط لوله که به روش یوزانس انجام می­گردید به مدل قراردادی BLT  که بنابر این مدل قرارداد پس از پایان احداث خط لوله هزینه پیمانکار از طریق اجاره خط به وسیله کارفرما پرداخت می­گردد.

  • شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران: شرکتی فعال در زمینه خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و نظارت شامل مدیریت پروژه، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی در حوزه های برق؛ نفت، گاز و پتروشیمی؛ مخابرات؛ اسکادا و دیسپاچینگ؛ مترو و راه آهن و معدن

تنظیم مدل قرارداد پروژه آب بدون درآمد ( (NRWبه صورت Performance Based ، سرمایه گذاری توسط شرکت سوئذ و تضمین سرمایه گذاری توسط Exprt credit agency (ECA) اتریش.

  • شرکت مهندسی بلندپایه: شرکتی فعال در زمینه طراحی، ساخت، اجرای پروژه­های بزرگ در رشته­های ساختمان، نیرو، صنعت، تاسیسات، تجهیزات، آب، صنعت و معدن و نفت و انرژی

قرارداد پروژه آب شیرین کن بندر عباس (خلیج فارس) با کارفرما به صورت مدل EPCF تعریف شده بود که با ارائه مشاوره به این شرکت قرارداد به مدل BLT تغییر یافت و نتیجتاً قرارداد از شمول ماده 38 تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و درج هزینه­های پروژه ذیل سرفصل دارایی در حال شکل گیری و خروج از شمول مالیات بر درآمد گردید.

قراردادهای حمل و نقل

قراردادهای حمل و نقل در تمامی اقسام زمینی، دریایی و هوایی آن به دو صورت اجاره‌ی وسیله‌‌ی حمل و نقل و یا تعیین متصدی حمل و نقل منعقد می‌شوند. در تمامی این انواع، اصول و ضوابط مشترکی وجود دارد که عدم آگاهی از آن‌‌ها، گاه، به بطلان شروط قراردادی و عدم جبران خسارات صاحب کالا منجر می‌‌شود؛ ازجمله این شروط می‌‌توان به موارد تحدید مسؤولیت متصدی حمل و نقل اشاره‌‌داشت.

قراردادهای بیمه

امروزه انواع گوناگونی از بیمه‌‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و شروط ناظر بر بیمه‌ی کالا، تنوع قابل توجهی یافته‌‌اند؛ هم‌‌چنین است انواع قراردادهای بیمه‌ی مسؤولیت که گاه با مشارکت بیمه‌‌گر و بیمه‌‌گذار تنظیم می‌‌شوند. تنظیم این قراردادها ‌‌با مشارکت موثر نهادهای بیمه‌‌ای انجام می‌‌شود.

خدمات حقوقی و قراردادی

قراردادهای بانکی

هرچند در روابط پولی و بانکی، شرایط تنظیمی توسط موسسات بانکی مورد تبعیت قرار می‌‌گیرد، اما آگاهی از ماهیت حقوقی چنین قراردادهایی حائز اهمیت است؛ به‌عنوان نمونه، امروزه تعداد تجاری که از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی آگاهی دارند بسیار اندک است و همین امر، گاه، مشکلات بسیاری را به‌دنبال دارد. هماهنگ نمودن قراردادهای بانکی و شروط مندرج در سایر قراردادها با یکدیگر، از وظایف موسسه است.

قراردادهای مربوط به کسب و کارهای نوپا (استارت آپ)

فعالیت­هایی که دارای ایده نو و جدید است و هدف از آن تغییر الگوهای مرسوم تولید و مصرف می­باشد. موسسه فرصت دارای سابقه ارائه خدمات حقوقی و قررادادی به کارآفرینان و سرمایه گذاران در این زمینه می­باشد. قراردادهای سرمایه گذاری، واگذاری تدریجی سهام، توافقنامه سهامداران و… نمونه فعالیت­های موسسه می­باشد.

خدمات حقوقی و قراردادی

حل و فصل اختلافات

آخرین دسته از خدمات موسسه، حل و فصل اختلافات است. حل و فصل اختلافات ممکن است ‌‌به‌صورت قضایی یا داوری صورت‌‌پذیرد. موسسه نسبت به ارائه‌ی خدمات قضایی در داخل کشور و هماهنگی برای ارائه‌ی چنین خدماتی در خارج از کشور اقدام می‌‌نماید. هم‌‌چنین خدمات داوری در تمامی مراجع و نهادهای داوری داخلی و خارجی ارائه می‌‌گردد.

 

Contract management در ویکیپدیا : لینک

خدمات پروژه ها

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.