0
مجموع ریالی آرای صادره به نفع موکل
0
مجموع ارزی آرای صادره به نفع موکل
0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

پیمانکاری

شرکت (ن.ت) علیه (د.آ.ق)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات و خسارات قرارداد پیمانکاری

8/153/746/767 ریال

قزوین

تنظیم پکیج مدیریت ادعا (Claim) توسط دپارتمان فنی-مهندسی موسسه فرصت

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

پیمانکاری

خانم (ل.ی) علیه آقای (ح.ت.ص)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات و خسارات قرارداد پیمانکاری

5/680/692/792 ریال

دماوند

تنظیم پکیج مدیریت ادعا (Claim) توسط دپارتمان فنی-مهندسی موسسه فرصت

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

پیمانکاری/ ارزی

شرکت (م.م.و.ص.آ.و.ف.ب) علیه شرکت(ت.ا.خ) و شرکت(م.ف.ا) و سازمان(ت.و.ن.م.ص.م.ا)

به وکالت از خوانده (شرکت ت.ا.خ)

الزام به پرداخت مطالبات و خسارات قرارداد پیمانکاری

58/519/588/516 ریال و 5/302/012 یورو

تهران

تنظیم پکیج مدیریت ادعا (Claim) توسط دپارتمان فنی-مهندسی موسسه فرصت

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

حقوقی

شرکت (ف) علیه شرکت (ش.پ.پ)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات قراردادی و خسارات

3/396/735/988 ریال

تهران

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

حقوقی

شرکت (شرکت ص.غ.س) علیه آقای (گ.م)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات قراردادی و خسارات

3/916/424/174 ریال

تهران

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

حقوقی

شرکت (ا.س.ه.ا) علیه شرکت (ت.ا.و.ا.م.د)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات قراردادی و خسارات

2/360/000/00 ریال

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

ارزی

شرکت (م.ت) علیه (پ.م)

به وکالت از خواهان

الزام به پرداخت مطالبات قراردادی و خسارات

9 میلیون دلار مقوم به 270/000/000/000 ریال

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

کیفری

سازمان ب.ک.ک و سازمان س.خ.ا علیه آقای س.ق

به وکالت از مشتکی عنه

تحصیل مال از طریق نامشروع

جلوگیری از محکومیت مشتکی عنه به پرداخت مبلغ 141/397/000/000 ریال

تهران (ویژه جرائم کارکنان دولت)

0

نوع پرونده :

طرفین دعوا :

به طرفیت خواهان / خوانده :

موضوع پرونده :

مبلغ رای :

دادگاه :

مدیریت ادعا (Claim) :

حقوقی

شرکت (ا.و.ل.پ.آ) و شرکت (ت.ت.ص.ت.ا.د) علیه شرکت (ت.ت.ت.ا) و شرکت (ا.و.ل.پ.ا.آ)

به وکالت از خواهان شرکت (ت.ت.ص.ت.ا.د)

الزام به ایفای تعهدات قراردادی و خسارات

1/462/631/579  ریال

تهران