حقوق جزای عمومی

به هر میزان که در «حقوق جزای عمومی» مباحث مبنایی و نظری کاربرد دارد، در «حقوق جزای اختصاصی» با پرونده‌های (کیس‌های) عملی روبه‌رو هستیم که باید موضوع را با مصداق تطبیق دهیم. به طور آکادمیک، درس حقوق جزای اختصاصی در سه ترم و تحت عناوین «جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» تدریس می‌شود. با این‌حال، تدریس در این چهارچوب باعث شده که برخی از مهم‌ترین جرایم، از مطالعه و بررسی بیشتر مغفول بماند. سعی ما در این دوره معطوف به آن است که پاره‌ای از جرایم را که چندان بدان توجه نشده را مورد کنکاش قرار دهیم. در این بین، با توجه به ماهیتِ پرونده (کیس) محور بودنِ حقوق جزای اختصاصی، به هیچ‌وجه خود را درگیر قیل و قالِ مباحث نظری نکرده‌ایم و با تمرکز بر رویه قضایی، نحوه مواجهه‌ی قضات و دست‌اندکاران عدالت کیفری را نیز مورد واکاوی قرار داده‌ایم.
اولین دوره از حقوق جزای اختصاصی با روش فوق، با مطالعه جرایم جنسی (جرایم منافی عفت) شروع شده و هم‌زمان که نظام حقوقی ایران بررسی می‌شود به مطالعات تطبیقی با فقه و حقوق جزای انگلستان نیز توجه شده است. ضمن اینکه، در حین دوره متوجه چالش‌ها و خلأهای رویه قضایی خواهیم شد و بررسی خواهیم کرد که در قالب آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی چگونه به این خلأها پاسخ داده شده و آیین دادرسی دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرایم جنسی چه سمت و سویی را انتخاب کرده است.

این دوره از سوی «ضرغام نره‌ئی» وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌آموخته‌ی «حقوق کیفری و جرمشناسی» از دانشگاه تهران تدریس می‌شود.